اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حسین فرازمند

دکتری تخصصی حشره شناسی کشاورزی دانشیار موسسه تحقیقات گیاه پزشکی

h.farazmandareeo.ac.ir

سردبیر

عباس گیلوری

دکتری تخصصی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشیار مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی کشاورزی

a.gilvariareeo.ac.ir
02122401086
0000-0002-3073-9362

h-index: 6  

Web of Science ResearcherID: I-5079-2017

SCOPUS Author ID: 53163881600

عضویت در:

Google Scholar

Research Gate

Linkedin

اعضای هیات تحریریه

نجلا حریری

دکتری تخصصی علم اطلاعات و دانش شناسی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

nadjlaharirigmail.com

زهرا اباذری

دکتری تخصصی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران شمال)

abazari391yahoo.com

علی اکبر نوروزی

دکتری تخصصی مهندسی کشاورزی دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

noroozi.aagmail.com

بهاره جمشیدی

دکتری تخصصی مهندسی کشاورزی دانشیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

b.jamshidiareeo.ac.ir

محسن حاجی‌زین‌العابدینی

دکتری تخصصی علم اطلاعات و دانش شناسی استادیار دانشگاه شهید بهشتی

zabedinigmail.com

طیبه شهمیرزادی

دکتری تخصصی علم اطلاعات و دانش شناسی استادیار مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی کشاورزی

t.shahmirzadiareeo.ac.ir

علیرضا بهمن آبادی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی عضو هیئت علمی مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی کشاورزی

a.bahmanabadiareeo.ac.ir

حمید محسنی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی عضو هیئت علمی و رِییس اداره اطلاع‌رسانی و خدمات علمی مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)

nashreketabdargmail.com

مدیر وب سایت

مریم پورعباس قهرمانی

کارشناس پژوهش و علم سنجی

m.ghahremaniareeo.ac.ir